Home | About | Bible | Experiences | History | Letters | Links | Misc |Members
News | Physicians | Reform | Science | Watchtower | WT Victims Memorial

BLODSPØRGSMÅLET I NYT LYS
En introduktion

Jehovas Vidner søger at følge Bibelen som den ultimative autoritet. Historisk, har vi fundet at vor forståelse af skrifterne har brug for at blive justeret fra tid til anden.

I de seneste år har Selskabet afgjort at Jehovas Vidner kan tage visse blodkomponenter, såsom hæmophilia præparater (Faktor VIII og Faktor IX), diverse immun globuliner og albumin. Vidner må afvise andre komponenter såsom hvide blodlegemer, røde blodlegemer, blodplader og plasma. Nogle brødre har berettiget været forvirrede over en sådan politik, specielt taget i betragtning at de separate komponenter af plasma er på listen over tilladte komponenter, med undtagelse af vand, og at brugen af andre blodfraktioner kræver indsamling og oplagring af umådelige mængder blod.

Kan det være at ligesom vor forståelse af rigtigheden af organtransplantationer og vaccinationer er blevet opdateret i de seneste årtier, at ligeså kan vor forståelse af hvad det vil sige at være lydig imod budet om at "afstå...fra blod" have brug for at blive undersøgt? Mange mener det.

Hvad siger Bibelen egentlig angående den medicinske brug af blod? Jehovas første love angående blod blev givet til Noa og hans familie, og de bliver sommetider refereret til som den "universelle lov". I 1 Mosebog 9:3-7, er tre krav ridset op:

1. De blev forbudt at spise kødet fra dyr hvor blodet ikke var løbet fra.

2. De blev forbudt at udgyde menneskers blod; (myrde) Mordere skulle
bringes til døden.

3. De blev påbudt at være frugtbare; (få mange børn).

Det hævdes at da hele menneskeheden nedstammer fra Noa og hans sønner, gælder disse krav stadig for hele menneskeheden. Der er dog nogle meget basale problemer involveret i dette synspunkt. Først og fremmest, hvordan kan Selskabet opfordre til ikke bare ugift stand, men også til barnløshed hos de Vidner som er gift når man tager krav tre i betragtning? Med hvilken autoritet kan vi vælge og vrage fra en "universel lov" hvad vi ønsker at følge?

For det andet; som det kan ses ud fra de ord brugt til at udtrykke budet imod mord, (udgyde menneskers blod) bliver det klart at det ikke var det bogstavelige blod der blev refereret til. Mord ved forgiftning er klart ligeså forkert som mord ved knivstik selvom der ikke udgydes blod. Og da selv en fuldstændig blødning af et slagtet dyr efterlader så meget som 50%af dets blod i kødet, bliver det klart at blod blev brugt som en metafor - et symbol på liv.

For det tredje; der er ikke noget direkte bud om ikke at spise blod udtrykt i disse vers, selvom man kunne sige at dette ville være en logisk følge. Som det allerede er blevet vist, "blod" bliver brugt som et symbol på liv. Noa fik besked på "Kun kød med dets sjæl - dets blod - må I ikke spise." En del Bibelkommentatorer har konkluderet at dette primært var et bud imod at
spise levende dyr. Dette kan lyde bizart, endda absurd for os idag, men enhver der har rejst i udlandet, især i visse dele af Asien og Afrika, kan bevidne det faktum at dette stadig er en almindelig (og grusom) praksis.

Jehova angav krav angående blod som en del af Moseloven og disse er nedskrevet både i 3 Mosebog 17:10-16 og i 5 Mosebog 12:15-25 med den yderligere bestemmelse at blodet fra et slagtet dyr skulle løbe ud på jorden. Livets hellighed var en central grundsætning i Moseloven. Gudfrygtig respekt for liv krævede at man lod blodet af et slagtet dyr løbe ud, i virkeligheden, at man gav livet tilbage til Jehova og enhver som med overlæg spiste blodet af et slagtet dyr skulle afskæres.

Læg venligst mærke til at det var selve livet der var helligt. Blodet af et slagtet dyr blev opfattet som helligt fordi det symboliserede det liv som var taget. Respekt for livets gave var det større princip involveret her. Den medicinske brug af blod involverer den villige donation af blod af en som fortsætter med at leve, med det formål at redde liv ikke tage det. At vise et symbol på liv ærbødighed til det punkt hvor det ikke kan bruges i en helt anden sammenhæng synes at være afgudsdyrkelse.

3 Mo 17:15 illustrerer at en israelit endog kunne spise et dyr som blodet ikke var løbet fra hvis nødvendigt, og hvis han ikke havde taget dets liv. Resultatet var ikke andet end ceremoniel urenhed som krævede badning.

En anden ting Selskabet går op i er budet under loven om at blod skal hældes ud. En typisk angivelse af dette krav findes i 5 Mo 12:16:

"Kun blodet må I ikke spise. Du skal hælde det ud på jorden som vand."
Selskabet bruger dette som den eneste basis for at forbyde autologe transfusioner. Dog er der et par ting at holde øje med for at lave en udvidet anvendelse af dette aspekt af Moseloven.

Først og fremmest, VI ER IKKE UNDER MOSELOVEN IDAG. Bibelen fortæller os ikke dette i usikre termer (Se Romerne 10:14, Galaterne 3:23-25. Efeserne 2:15). Desuden anerkender Selskabet frit dette i publikationerne når emnet er et andet end blod.

For det andet, den bibelske sammenhæng. Lige som den oprindelige sætning af Jehovas lov angående blod er sammenhængen kun med reference til at slagte et dyr for føden.

For det tredje, selve formålet med loven var at blod ikke måtte spises, det er det hele, hvilket ses ved bare en overfladisk læsning.

Blodet blev fjernet ved at hælde det ud. Det var og er stadig den hurtigste, mest praktiske løsning på problemet med at spise kød uden at spise blodet. At Selskabet ikke selv virkelig tror at dette henvender sig til os i dag bevidnes af det faktum at mange af de praksis der i dag involverer opbevaring af blod overlades til den enkeltes samvittighed.

Brevet fra det Apostolske råd nedskrevet i Apg 15:23-29 er den vigtigste passage med hensyn til Selskabets syn på medicinsk brug af blod, fordi disse er de eneste vers som på nogen måde kan ses som forbydende blodtransfusioner. Versene 28 og 29 er af særlig interesse:

"Den hellige ånd og vi har nemlig besluttet ikke at lægge nogen yderligere byrde på jer ud over dette nødvendige: at I afholder jer fra det der er ofret til afguder og fra blod og fra kvalte [dyr] og fra utugt."
Da baggrunden for fremsættelsen af denne udtalelse var en strid der var opstået omkring hvorvidt hedninge kristne skulle omskæres i overensstemmelse med Moseloven, er spisning af blod som det er forbudt i Moseloven utvivlsomt den bibelske baggrund for denne reference. Det er af den grund at Bibeloversættelsen "Today's English Version" giver denne oversættelse:
"Eat no food that has been offered to idols; eat no blood; eat no animal that has been strangled; and keep yourselves from immorality."

På dansk:

"Spis ikke mad der har været ofret til afguder; spis ikke blod; spis ikke dyr der er blevet kvalt; og hold jer fra umoralskhed."

Philips Modern English oversættelse gengiver det på denne måde:
"Avoid what has been sacrificed to idols; tasting blood; eating the meat of what has been strangled; and sexual immorality."

På dansk:

"Undgå det som er ofret til afguder; at smage blod; at spise kød af det som er blevet kvalt; og sexuel umoralitet."

Ville det være rigtigt at udvide denne sammenhæng til at indeholde alt som har med blod at gøre, og på den måde få verset til i virkeligheden at lyde "Afhold jer fra blod på enhver måde og i enhver form"? At Selskabet synes dette er den rette måde at se Apg 15:29 på er klart fra udtalelser som denne:
"At 'afholde sig fra blod' betyder derfor at man slet ikke må indføre det i legemet." Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden, side 216
Men i Apg 15:29 har vi at gøre med et enkelt verbum i infinitiv bundet til fire forskellige bisætninger. Ud fra sætningsstrukturen skal 'afholde' gælde for alt på listen. Af den grund kan den citerede sætning fra Paradisbogen være sand hvis og kun hvis den følgende sætning også er sand:
"At afholde sig fra det der er ofret til afguder betyder derfor at man slet ikke må indføre det i legemet."
Denne sætning er klart ukorrekt da den er i konflikt med 1 Korinther 8 og 10 og Romerne 14.

Mest sigende er den måde som Selskabet har forsøgt at harmonisere disse kapitler med Apg 15:29. I oktober 15, 1978 udgaven af vagttårnet på side 31, fremsætter Selskabet den påstand at hvad der i virkeligheden blev forbudt i frasen "afholde jer fra det der er ofret til afguder" var det at blive en aktiv deltager i hendenske religiøse ceremonier hvor den faktiske ofring foregik og ikke det at spise kødet. Dette udvander rent faktisk frasen til "afholde sig fra afgudsdyrkelse." Men hvor efterlader det os med hensyn til blod? Hvis kød ofret til afguder kan spises med god samvittighed, så kan det ved Selskabets eget ræsonnement ses at Apg 15:29 ikke på nogen måde kan have en anvendelse udover Moseloven da den ikke engang har fuld anvendelse indenfor loven. Det ville være extraordinært uærligt at selektivt og vilkårligt forsøge at ændre konteksten for et enkelt skriftsted som det passer en bedst. Apg 15:29 KAN IKKE UDELUKKENDE udvides udover den bibelske sammenhæng når det drejer sig om blod.

Langt den overvejende del af Bibelkommentatorer, og endda Charles Taze Russell for den sags skyld, har konkluderet at kernen i brevet fra det apostolske råd var en midlertidig foranstaltning for at udglatte de enorme forskelle i baggrund mellem Jøde og hedninge kristne i den stadigt unge kristne menighed. Apg 15:29 var selv med den bedste vilje ikke en angivelse af den 'fundamentale etiske norm for kristne', for der er mange andre ting involveret i at tjene Jehova som er ligeså vigtige, hvis ikke mere, end disse fire. (sammenlign 1 Kor 6:9-10).

Interessant nok så bruger Paulus i 1 Kor 8:4 det samme græske ord "eudolothutos" som Jakob bruger i Apg 15:29 da han behandler "det der har været ofret til afguder." I modsætning til de fleste oversættere, har Selskabet valgt at oversætte disse udtryk forskelligt, og på den måde gjort det vanskeligere at forstå at Paulus og Jakob behandlede det samme emne. At gøre det anderledes ville få det til at se ud som om Paulus, i følge Selskabets ræsonnement, var frafalden. At han afviste det apostolske dekret ved at give kristne tilladelse til at spise det der har været ofret til afguder, i stedet for at afholde sig fra det. Når han rent faktisk klart forstod at Jakobs kommentarer var en stærk anbefaling, ikke en kristen lov.
 

I Apostelgerninger kapitel 21 kan det ses at gnidningerne mellem Jøde og hedninge kristne ikke endte med det såkaldte Apostolske dekret i kapitel 15. Tværtimod, da Paulus kom tilbage til Jerusalem noget tid senere befandt han sig i midten af den samme diskussion. Jakob sagde:

Apg 21:20-22 "Du ser, broder, hvor mange tusind der er blandt jøderne som har fået tro, og de er alle nidkære for loven. Men de har hørt det rygte om dig at du har lært alle jøderne blandt nationerne frafald fra Moses, idet du har sagt at de ikke skal omskære deres børn og heller ikke gå efter skikkene [som er påbudt]. Hvad er der da at gøre ved det?"
Selvfølgelig, selvom Jakob og hele menigheden i Jerusalem allerede havde afgjort at dette rent faktisk var korrekt, var det svært at sluge for mange, specielt nyere Jødiske konvertitter. Det var slemt nok at hedninge kristne ikke var forpligtet til at følge Toraen, men den selvfølgelige konklusion at Jøde kristne heller ikke var nødt til at følge den var så kontroversiel at Jakob ikke turde rejse det spørgsmål. Derimod opridsede Jakob to mulige planer for at tilbagevise det såkaldte rygte om at Paulus talte imod Moses:

Paulus skulle udføre et velkendt Jødisk ritual, "rens dig selv ceremonielt", sammen med fire meget lovlydige Jøde kristne mænd. Dette ville give det indtryk til alle Jøderne at rygterne var forkerte og at Paulus også "holdte Loven".

Jakob og de andre havde allerede sendt et brev instruerende dem om at passe på ikke at støde de Jøde kristne. (Se Apg 15:22-29).

Begge disse planer blev ført ud i livet for at undgå at støde de Jøde kristne. Sammenhængen og selve beskeden i begge tilfælde af loven imod blod i de græske skrifter (Apg 15 og 29), er at denne lov havde det ene formål at undgå at støde de Jødiske brødre og søstre. Dette var ikke en universel lov for alle mennesker, men kun et spørgsmål om respekt for de Jøde
kristnes samvittighed.

En grundig analyse af disse vers giver et væld af forståelse angående den historiske sammenhæng, og anerkendelse af de omstændigheder som gjorde anbefalingerne nødvendige.

Ville det være rigtigt af os at omformulere Bibelen så den lyder som om den siger noget som den i virkeligheden ikke gør? Helt sikkert ikke. Det ville være ren manipulation, et forsøg på at påtvinge Bibelen en forudfattet mening som hverken er udtrykt eller underforstået. Hvordan skal vi imidlertid ellers se udsagn som disse?

"Skaberens forbud mod at indtage blod for at opretholde livet, går igen flere gange i Loven". Blod brochuren side 4.
INGEN STEDER i Bibelen kan du finde Jehovas lov om blod udtrykt med disse ord. Intet sted i Bibelen er der skelnet i mellem motiverne man kunne have for at spise blodet. Det gjorde ingen forskel om det opretholdte dit liv eller ej og på grund af dette var 'opretholde liv' ikke et emne. På samme måde er erstatningen af ordet 'spise' med udtrykket 'indtage' komplet
meningsløs og endda vildledende fordi der ingen steder i Bibelen er så meget som antydet at blod kunne komme ind i din krop på anden måde end ved at spise det og på grund af dette er det bredere aspekt i 'indtage' heller ikke et emne. Fakta beviser det, transfusion af blodprodukter er ikke analogt til det at spise.

Det er interessant at lægge mærke til at blodtransfusion ikke blev forbudt før 1. Juli, 1945 nummeret af Vagttårnet. I løbet af de næste år blev Selskabet oversvømmet med spørgsmål angående dette synspunkt. Det blev snart klart fra svarene der blev givet at Selskabet ræsonerede ud fra en alvorlig misforståelse af blods egentlige funktion i kroppen. Denne misforståelse kan spores hele vejen tilbage til Claudius Galens lære og er tydelig i værker af en del af de tidlige forskere i transfusioner inklusive
Sir William Harvey, Richard Lower og Jean Babtiste Denys.

Det blev fejlagtigt troet at selve blodet var den føde hvoraf kroppen blev opretholdt og det var ikke før det tyvende århundrede at det blev indset at blod kun er det som bærer føden og ikke føden i sig selv. Af årsager man kun kan gisne om nu, var Selskabet stadig handicappet af denne misforståelse længe efter at den var blevet kendt som værende forkert. Det kan ses af det følgende citat fra 1961 årgangen af Vagttårnet på side 559:

"Ved at udføre en transfusion er det intet mindre end at nære kroppen ad en kortere vej end normalt - det vil sige, at indføre blod i venerne istedet for at indtage føde som blot i løbet af flere trin bliver til blod." Oversat fra engelsk.
Selskabet citerede Jean Babtiste Denys, som havde været død i 257 år i 1961, som bevis for deres synspunkt. At Selskabet brugte dette citat viste en alvorlig misforståelse af grundlæggende biologi. Dit blod er levende væv som udfører en mængde specificerede funktioner i din krop. En af disse funktioner er at virke som det middel hvorved føde bringes til vævene på en måde der er analog til den måde hånden er det middel som fører maden til munden. En blodtransfusion er ikke det at spise, men at få transplanteret dette levende væv, hvilket rent faktisk er en organ transplantation. En blodtransfusion nærer ikke kroppen, er ikke designet til at nære kroppen, og gives ikke fordi patienten behøver næring, et punkt som Selskabet lidt efter lidt har været nødt til at indrømme.

Forbindelsen mellem transfusion af blod og det at spise blod er senere lavet på mere spidsfindige måder. For eksempel i Ræsonnere bogen på side 64 er der et forsøg på at lave denne forbindelse ved en analogi:

"Tag for eksempel en mand der af sin læge får at vide at han må afholde sig fra alkohol. Ville han efterkomme forbudet hvis han holdt op med at drikke alkohol, men fik det indført direkte i årerne?"
Med substanser som alkohol og visse stoffer gør det ingen forskel hvordan de gives fordi slutresultatet, kroppens optagelse, er det samme. Men hvad hvis resultatet ikke var det samme? Ville den omtalte mand også være forhindret i at bruge mundskyllevæske eller hostesaft som indeholdt alkohol? Ville han være forhindret i at bruge alkohol som antiseptisk middel eller i en aftershave? Selve ideen er latterlig fordi formålet er et fuldstændig andet. Fejlen ved denne analogi kan ses ved en lignende analogi:
"Tag for eksempel en mand der af sin læge får at vide at han må afholde sig fra kød. Ville han efterkomme forbudet hvis han holdt op med at spise kød, men accepterede en nyretransplantation?"
Det at spise og det at modtage en organtransplantation er tydeligvis fuldstændig forskellige, ligesom spisning af blod og transfusion af blod på ingen måde er forbundet.

Idag er Selskabet henvist til at omformulere Bibelen og at bruge misforståelser om blod som bevis for deres synspunkt. De forsøger ikke engang længere at forklare hvorfor en transfusion ville falde under forbudet mod at spise blod da det er blevet umuligt at fortsætte ud fra den oprindelige fejlagtige forudsætning.

I et forsøg på at støtte deres læresætning, har Selskabet overdrevet farerne forbundet med transfusioner. For eksempel, sandsynligheden for at få AIDS fra en blodtransfusion er cirka 1 til 500.000. Sammenlign dette med sandsynligheden for at dø af komplikationer efter anæstesi eller indtagelse af antibiotika - et sted mellem 1 til 15.000 og 1 til 30.000. En transfusion er grundlæggende en organtransplantation. Der er virkelige risici involveret, men disse er minimale sammenlignet med sandsynligheden for at bløde ihjel på grund af massivt blodtab, og læger er i den bedste position til at vurdere disse risici når de sammenlignes med de mulige fordele ved en transfusion.

Selskabet anerkender en undersøgelse der indikerer at for hver 13.000 blodtransfusioner, er der et dødsfald. Dette er en lidt større risiko en den der er forbundet med at indtage antibiotika eller at få generel anæstesi. Selskabet anerkender også en undersøgelse der indikerer at afvisning af blod ved operation forøger dødeligheden med cirka 1%. Det betyder at hver gang et Vidne får "blodløs kirurgi" er hans chance for at dø 1% større. Udtrykt på en anden måde, for hver 100 operationer, er der et unødvendigt dødsfald. Gang dette med mange år og tusinder efter tusinder operationer, læg til det dem der dør af massivt blodtab før de kommer på operationsbordet, medregn ofrene for leukæmi og lignende lidelser, og hvad du får er tusindvis af unødvendige dødsfald blandt Jehovas Vidner. Husk desuden, at Vidnerne i mindre udviklede lande ikke kan drage fordel af avancerede "blodløse" teknikker og specialiseret udstyr fordi det ofte ikke er tilgængeligt, så dødeligheden er sikkert meget højere i de lande.

Selvom det ikke har nogen betydning for det bibelske og moralske aspekt af blodtransfusioner, er det dog nyttigt at se på den stemning der var i organisationen i den første del af det tyvende århundrede. I dag, er dette en specielt pinlig episode i vores historie og disse informationer er ikke bragt frem for at nedgøre Selskabet, men for at vise den tankegang der skabte forbudet mod blod. Dette er nogle af de synspunkter vi har forladt gennem årene:

Forbudet mod blod var et produkt af denne æra. Den havde som sit fundament en dyb mistillid til moderne medicin og simpel uvidenhed. Dette faktum og den så godt som ikke eksisterende bibelske støtte kaster en meget mørk skygge over blodspørgsmålet i dag fordi det sætter spørgsmålstegn ved organisationens evne til at have taget en intelligent beslutning i første omgang. Dette behøver imidlertid ikke at fortsætte i det uendelige. Selskabets har, til sin ros, ændret sig før. Vaccinationer og organtransplantationer var begge forbudt af de så godt som samme grunde som blodtransfusion, og disse forbud er ikke længere hos os.

Hvis viljen var der kunne Selskabet såmænd også med tiden droppe forbudet mod blod. Man må håbe og bede til at medlemmerne af det styrende råd kan finde modet til at bringe sagerne i orden.


Dette materiale er en kort introduktion til den store mængde af undersøgelser og data som er til rådighed på dette site. Du har sikkert mange spørgsmål, og vi opfordrer dig til at gøre fuld brug af de resourcer der er til rådighed her.

Frank Jensen fjensen@dk2net.dk
 
 

Back to Top

Jehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†d,Jehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†dJehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†dJehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†dJehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†dJehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†dJehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†dJehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†dJehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†dJehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†dJehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†dJehovas Vidner, Vagtt†rnet, blod, Blod, blodtransfusioner, jehovas vidner, jehova, vidner, jehovas vidner, Vagtt†rnsselskabet, Vagtt†rnets Bibel & Traktat selskab, VTBS, Blod, blodtransfusion, uden blod, blodlos, KUH, kontaktudvalg for hospitaler, officiel, ‘ldste, reform, Jehova, Vidner, lys, nyt lys, medicin, medicinsk, styrende r†d