Home | About | Bible | Experiences | History | Letters | Links | Misc |Members
News | Physicians | Reform | Science | Watchtower | WT Victims Memorial

NIEUW LICHT OP DE BLOEDKWESTIE

STOP DE KRANKZINNIGHEIDWij doen een beroep op iedereen, met name Jehovah's Getuigen en hun vrienden, de nu volgende brief te verzenden naar zoveel mogelijk personen die deel uitmaken van de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen.
Doet u alstublieft moeite om zoveel mogelijk mensen met deze belangrijke informatie te bereiken. Uw inzet kan een onnodig sterfgeval helpen voorkomen!
 
 

Mocht u een website beheren dan stellen wij het zeer op prijs als u een link naar deze site plaats.

Uw mede-dienaren
Ouderlingen en leden van het Ziekenhuiscontactcomité

(plaats), (datum)

Geliefde broeder en / of zuster ______________,

Wij zijn een internationale groep Jehovah's Getuigen bestaande uit ouderlingen, leden van het Ziekenhuiscontactcomité en andere Getuigen. Wij hebben onze ervaringen over de bloedkwestie kunnen delen. Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende:

U bent het ongetwijfeld met ons eens dat heel wat gevaren kleven aan het medisch gebruik van bloed. Het valt niet te ontkennen dat er veel positiefs gezegd kan worden over alternatieve behandelingen zonder bloed. Maar heeft u er wel eens bij stilgestaan dat Ziekenhuiscontactcomités pas overbodig zullen zijn als de medische wetenschap een volwaardige vervanging voor bloed heeft gevonden? Het is duidelijk dat er niets zo effectief is als menselijk bloed om zuurstof te transporteren. Hoe dan ook, op dit moment is bloed nog steeds een waardevol product waarmee vele levens gered worden. Door onze afwijzende houding ten opzichte van het medische gebruik van bloed zien we vaak het nut en de noodzaak van bloedtransfusies over het hoofd. Zelfs broeders van het Ziekenhuiscontactcomité vergeten soms waarom artsen aandringen om een bloedtransfusie te aanvaarden. Vaak is het enige wat men over bloed weet dat het gevaarlijk is en dus vermeden moet worden. Men denkt dat er altijd goede alternatieven voorhanden zijn. Bijbelse interpretatie plus het gevaar dat aan bloed kleeft worden als argumenten gebruikt om bloedtransfusies te weigeren. Maar hebben wij de bloedkwestie wel eens aan een onbevooroordeeld onderzoek onderworpen?

De volgende vraag is daarom essentieel: "Waarom mogen Jehovah's Getuigen geen bloedtransfusie aanvaarden?" Deze vraag lijkt eenvoudig te beantwoorden. Wellicht staan we er niet vaak bij stil, maar er zijn veel bloedcomponenten die wij van het Besturende Lichaam wél mogen gebruiken. Zijn deze bloedcomponenten niet eveneens bloed? En hoe wordt bepaald welke delen van het bloed wel, en welke delen van het bloed niet aanvaardbaar zijn? Voor medisch personeel is het erg verwarend dat wij bloed weigeren maar wel sommige bloedcomponenten aanvaarden. Ook veel broeders en zusters zien eigenlijk niet de logica van dit verwarrende standpunt in. Laten wij daarom de bloedkwestie eens nader beschouwen; te beginnen met het onderscheid dat het Besturende Lichaam maakt tussen "belangrijke bloedcomponenten" en "kleine bloedfracties". Als u de lectuur van het Wachttoren Genootschap goed heeft bestudeerd, dan komt het volgende lijstje van bloedcomponenten en zogenoemde bloedfracties die al dan niet aan ons geweten worden overgelaten u bekend voor:

Verboden bloedcomponenten:

- Volbloed

- Plasma

- Witte bloedcellen

- Rode bloedcellen

- Bloedplaatjes
 
 

Aan het geweten overgelaten bloedfracties:

- Albumine

- Immunoglobine

- Hemofilie preparaten (stollingsfactoren, waar onder Factor VIII en IX)

Het is natuurlijk vreemd dat als "het onthouden van bloed" door de broeders op bloedtransfusie wordt toegepast, dit tegelijkertijd niet geldt voor enkele door henzelf vastgestelde "bloedfracties". Dat het vaststellen van bloedcomponenten die aan ons geweten worden overgelaten niet consequent is gedaan, blijkt duidelijk uit het volgende voorbeeld:

Plasma is het grootste bestanddeel van het bloed, en staat in het rijtje van "verboden bloedcomponenten". Zoals in De Wachttoren van 1/06/90 staat, bestaat het plasma zelf voor plus minus 92% uit water en voor de rest uit Albumine, Immunoglobulines en stollingsfactoren. Het merkwaardige is echter, dat alle bestanddelen van het plasma, met uitzondering van water, wél zijn toegestaan. Men kan de inconsequentheid van deze redenatie als volgt illustreren:

Een dokter verbiedt een patiënt een mengsel tot zich te nemen dat de ingrediënten bronwater, kip, knoflook en maïzena bevat. De dokter staat het de patiënt echter terzelfder tijd toe om de verschillende ingrediënten afzonderlijk tot zich te nemen; wel moet de patiënt in plaats van bronwater, kraanwater nemen.

Zoals in De Wachttoren 1/6 1990 wordt beredeneerd, mogen Jehovah’s Getuigen, als hun geweten dat toestaat, die bloedcomponenten aanvaarden die via de placenta van moeder naar kind worden overgedragen. Beschouw met dit in gedachte eens de witte bloedcellen:

Ongeveer 0,1% van het bloed bestaat uit witte bloedcellen. In het totale bloedvolume is dit een vrijwel verwaarloosbare hoeveelheid, maar wordt wél tot de "belangrijke bloedcomponenten" gerekend. Witte bloedcellen zijn inderdaad belangrijk, maar het zou consequent zijn ze bij de "kleine bloedfracties" in te delen. Moedermelk bevat meer witte bloedcellen dan bloed. Als de redenatie uit de lectuur van het Wachttoren Genootschap, dat alle bloedcomponenten die van moeder naar kind worden overgedragen aanvaardbaar zijn, consequent zou worden toegepast, zou dit zeker moeten gelden voor witte bloedcellen.

De meeste witte bloedcellen bevinden zich niet in de bloedbaan, maar in de organen en weefsels (ongeveer 97-98%). Orgaantransplantaties worden wel aan het geweten overgelaten. Welke bijbelse basis is er om een infusie met witte bloedcellen niet te tolereren?

Medisch onderzoek wijst uit dat er tijdens de zwangerschap tussen kind en moeder een uitwisseling bestaat van rode- en witte bloedcellen tussen kind en moeder (zie: Isolating Fetal Cells in Maternal Circulation For Prenatal Diagnosis by Joe Leigh Simpson and Sherman Elias; Prenatal Diagnosis, Vol. 14: 1229-1242 (1994)).   Als de broeders van het Besturend Lichaam de "moeder-kind" redenatie willen handhaven dan moeten alle componenten uit het rijtje "verboden" naar het rijtje "toegestaan" verhuizen. Als men dan om een of ander reden het toedienen van volbloed niet wil toestaan, is dit medisch gezien geen probleem: in de moderne medische wereld worden geen transfusies van volbloed meer gegeven. Een zakje met rode vloeistof bevat in feite geen bloed, maar slechts rode bloedcellen.   Nog een punt dat het overdenken waard is:   Hemofiliepatiënten die Jehovah's Getuigen zijn, mogen gelukkig factor VIII tot zich nemen. Maar, om één dosis factor VIII te produceren, zijn letterlijk honderden liters bloed nodig! Ook voor de andere toegestane fracties zijn bloeddonoren nodig. Is het niet in strijd met christelijke naasten liefde dat Jehovah's Getuigen wel mogen profiteren van het bloed dat vrijgevig door bloeddonoren wordt geschonken, maar zelf geen bloeddonor mogen worden?

"Maar de bijbel verbiedt toch bloedtransfusies?", is een logische vraag die nu bij u op kan komen. Laten wij eens wat dieper op deze vraag in gaan.

Ons is geleerd de weigering van bloed te baseren op Handelingen 15:29 waar staat: "onthoudt u van bloed". Deze woorden uit Handelingen hoofdstuk 15 zijn een bevestiging van het gebod aan Noach gegeven. Het werd Noach verboden opzettelijk bloed te eten. Het gebod geen bloed te eten was het enige verbod voor Noach en zijn nageslacht wat betreft het gebruik van bloed. U kunt dit terugvinden in Genesis hoofdstuk 9 vers 4.

Het is interessant dat niet alleen in Genesis hoofdstuk 9 vers 4, maar dat op alle plaatsen waar de bijbel over een beperking inzake het gebruik van bloed spreekt, dit betrekking heeft op het eten van bloed. Sommigen zullen denken: "Wat is het verschil tussen het eten van bloed en het toedienen van bloed door middel van een bloedtransfusie?" Door middel van de volgende voorbeelden zal u dit verschil duidelijk worden:

Een man die door honger stervende is, kan gered worden door voedsel te eten, ook als hij dit voedsel via zijn aderen toegediend krijgt. Kan deze van honger stervende man gered worden als hij bloed via zijn aderen krijgt toegediend? Nee, ondanks deze bloedtransfusie zal hij verder verzwakken en uiteindelijk sterven omdat een bloedtransfusie geen voedingswaarde heeft. Zou hij hetzelfde bloed gegeten hebben dan zou dit hem wel genoeg voedingswaarde verschaft hebben om te blijven leven.

Nu een voorbeeld van een andere levensbedreigende situatie:

Een man, goed doorvoed, heeft door een ernstig ongeval veel bloed verloren. Als er niets aan zijn situatie wordt gedaan bloedt hij dood. Kan deze bloedende man gered worden door bloed te eten? Nee, hij zal ondanks het nuttigen van dit bloed verder verzwakken en uiteindelijk sterven omdat het eten van bloed er niet voor zal zorgen dat er weer genoeg bloed in zijn aderen stroomt om te overleven. Zou hij hetzelfde bloed door middel van een bloedtransfusie toegediend krijgen dan zou zijn vloeibare orgaan, het bloed, voldoende herstellen om te blijven leven.

Uit deze voorbeelden blijkt het enorme verschil tussen het eten van bloed en het toedienen van bloed door middel van een bloedtransfusie. Een bloedtransfusie is dus niet in strijd met het bijbelse verbod op het eten van bloed. Enkele jaren geleden vergeleek de lectuur orgaantransplantaties nog met kannibalisme; nu worden wij gelukkig vrij gelaten om een orgaantransplantatie te aanvaarden. In dit licht bezien zou het ook een gewetenskwestie moeten zijn als een christen door middel van een bloedtransfusie een transplantatie van het orgaan bloed wil ondergaan.

Wij hebben nu de theoretische kant van de bloedkwestie besproken. Wat de praktijk ons leert zullen wij nu bespreken:

Voor degene onder ons die lid zijn van het Ziekenhuiscontactcomité is het erg deprimerend als kinderen van Getuigen een bloedtransfusie nodig hebben. Wij zijn ooggetuigen geweest van gevallen waarbij ouders doktoren zover kregen om ten koste van alles hun kinderen bloedvrij te behandelen. Helaas heeft dit meerdere malen tot de tragische dood van onze kinderen geleid. Gelukkig biedt de wet in de meeste landen bescherming. Ouders dienen te beseffen dat er in het algemeen geen garantie bestaat voor bloedvrije behandeling van minderjarige kinderen. De staat heeft het recht te voorzien in een behandeling die het leven en de gezondheid van een kind beschermen.

Nu wij heel wat feiten beschouwd hebben, is het duidelijk dat het standpunt inzake bloed, zoals voorgeschreven door het Wachttoren Genootschap, niet het juiste standpunt is. Enkelen van ons hebben als ouderlingen en leden van het Ziekenhuiscontactcomité niet voldaan aan de verantwoordelijkheid om onze broeders en zusters te beschermen. Zij vragen Jehovah daarom om vergeving voor de bloedschuld die zij misschien op hun hals hebben gehaald. Om verdere bloedschuld te voorkomen hebben sommigen van ons het Ziekenhuiscontactcomité verlaten.

Voordat wij deze actie op touw hebben gezet hebben wij heel wat moeite ondernomen om de broeders van het Besturend Lichaam te wijzen op de inconsequenties en de afwezigheid van een solide schriftuurlijke basis voor het standpunt inzake bloed dat zij als wet voor de gehele gemeenschap van Jehovah's Getuigen laten gelden. Jammer genoeg kregen wij van het Besturend Lichaam geen respons op onze deugdelijke, goed gefundeerde argumenten. Helaas vermoeden wij dat verandering van het officiële standpunt wordt tegengehouden omdat de juridische afdeling van het Genootschap bang is dat er door familie die hun geliefden door deze kwestie verloren hebben, processen gevoerd gaan worden als het Genootschap toegeeft dat hun standpunt fout was. Dit zou natuurlijk geen goede reden zijn om het beleid in deze belangrijke kwestie te bepalen.

Natuurlijk zou het mooier zijn geweest te wachten totdat de broeders van het Besturend Lichaam gezamenlijk in zouden zien dat hun standpunt niet gebaseerd is op goede argumentatie. Geduld is een schone zaak, mits er geen levens bij betrokken zijn. Jaarlijks sterven er wereldwijd vele honderden broeders, zusters en kinderen van Getuigen wegens het weigeren van bloed. Natuurlijk heeft ieder individu het recht een medische behandeling wel of niet te aanvaarden: dus ook het recht om een bloedtransfusie te weigeren. Het doel van deze informatie is niet om een mening op te dringen, maar om onze broeders en zusters te bewegen een goed beredeneerd standpunt in te nemen inzake de bloedkwestie. Het weigeren van bloed blijkt in vele gevallen meer een vorm van loyaliteit te zijn aan richtlijnen die het Besturend Lichaam heeft gegeven dan loyaliteit aan een standpunt die de persoon door grondige studie zelf ingenomen heeft.

Wij moedigen u aan om de website NEW LIGHT ON BLOOD te bezoeken. De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld en rust u toe met bijbelse, wetenschappelijke en historische feiten over de bloedkwestie. Wij vertrouwen erop dat uw onderscheidingsvermogen groot genoeg is om deze kwestie op een juiste manier te bezien.

U kunt met ons in contact komen door onze NEW LIGHT ON BLOOD site te bezoeken. Het adres van deze site is: http://www.ajwrb.org

Bedankt voor uw belangstelling,

Uw mede-dienaren

Ouderlingen en leden van het Ziekenhuiscontactcomité
 
 

De Vereniging van Jehovah’s Getuigen voor Hervorming van de Bloedkwestie, is een gemêleerde groep van Getuigen uit verschillende landen, waaronder ouderlingen en andere functionarissen van het Genootschap, leden van het Ziekenhuiscontactcomité, doktoren, juristen, Child Advocates en mensen uit de samenleving die hun tijd en energie hebben opgeofferd in een poging een einde te maken aan deze tragische blinde zienswijze die in de loop der jaren duizenden levens heeft gekost; inclusief onze geliefde kinderen. Zet u alstublieft in om onnodige sterfgevallen te voorkomen!

Website (tevens link naar de NEW LIGHT ON BLOOD site: http://www.ajwrb.org

Contact person: Rado Vleugel: tulipcheese@hotmail.com Can correspond in Dutch and English.